Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “HERMAKSAN MADENCİLİK MAKİNA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin  iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

Kişisel verileriniz, İğdeli Han tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değiskenlik gösterebilmekle beraber ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, oteller, ofisler, şubeler, acentalar, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, İğdeli Han hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi, otellerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, İğdeli Han’ ın herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, İğdeli Han tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, İğdeli Han tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına gore özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketlerimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (İğdeli Han tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar ve İğdeli Han’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verilen hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini ve denetimini sağlamak, iş ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), İğdeli Han ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve İğdeli Han İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde İğdeli Han’a bağlı tüm şirketler tarafından ayrı ayrı işlenecektir.


 1. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

  Toplanan kisisel verileriniz; İğdeli Han tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına gore özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketlerimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (İğdeli Han tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, İğdeli Han’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), İğdeli Han ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile İğdeli Han İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işortaklarımıza, tedarikçilerimize, İğdeli Han’a dahil olan verileri de olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


ç. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Çalışanlarımıza ait veriler,

1) İş ilişkisi için verilerin işlenmesi 
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “İğdeli Han”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

2) Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 
“İğdeli Han”, çalışanlarına ait kişisel verileri, işletmenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 


3) Özel nitelikli verilerin işlenmesi 
Kanun’a gore kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “İğdeli Han” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır. 


4) Otomatik sistemlerle işlenen veriler 
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir. 

 1. Veri Sahibinin Hakları,

  KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  - Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  - Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  - Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

f.Kişisel verilerin silinmesi 


Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Alaçatı Mah. 12055 Sk. No:18, Çeşme/İzmir” adresine ıslak imzalı olarak veya  hermaksan@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu  kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.